Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A BIOGOLD Natur Kft., mint adatkezelő elérhetőségei:

 • Adatkezelő cég neve: BIOGOLD Natur Növényolaj Feldolgozó Kft. (BIOGOLD Natur Kft.)
 • Székhely: 8228 Lovas, Balatoni út 10.
 • Fax: +36 87 447 340
 • Telephely: 8248 Nemesvámos, Kisteleki u. 3-5.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-508881
 • Adószám: 13734718-2-19
 • Telefon: +36 88 265 367
 • E-mail: biogoldnatur@gmail.com
 • Képviselő: Takács Andrea, ügyvezető. Telefonszáma: +36 30 292 9346
 • Adatvédelmi képviselő telefonszáma: +36 88 265 367

A BIOGOLD Natur Kft. jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatójával az alábbiakról biztosítja partnereit és honlapjának látogatóit:

 1. Az általa rögzített személyes és egyéb adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) – 679/2016 (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályokkal – elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – összhangban kezeli.
 2. A BIOGOLD Kft. rendelkezik adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal (Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_BIOGOLD Kft.), amely részletezi a BIOGOLD Kft.:
  1. adatkezelési szabályait a különböző adatkezelések esetében, úgy, mint érintettek megnevezése, adatkezelés célja, a kezelt adatok felsorolása, az adatkezelés jogalapja,
  2. az adatvédelmi intézkedéseit, biztonsági megoldásokat,
  3. az érintettek jogait,
  4. rendelkezik a papír alapon történő tárolás és megsemmisítés szabályairól,
  5. teendőket adatvédelmi incidens esetén,
  6. a panasztételi lehetőségeket.
 3. A BIOGOLD Kft. adatkezelésében érintettek:
  1. Munkavállalók. Adatkezelés célja:
   1. munkavállalói szerződések megkötése, a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése,
   2. adó, tb és egyéb járulékok megfizetése,
   3. a munkavállalók pénzbeni juttatásainak kifizetése,
   4. a jogszabályok által előírt nyilvántartások (pl. munkaidő nyilvántartás) vezetése,
   5. a rendszeres munkaalkalmassági vizsgálatok elvégeztetése.
  2. A Kft. vásárlói (természetes és jogi személyek). Adatkezelés célja:
   1. a számla, bizonylat kiállítása,
   2. a vásárlás igazolása az esetleges szavatossági igények érvényesítése érdekében.
   3. panaszkezelés
  3. Céges honlap és e-mail látogatói. Adatkezelés célja:
   1.  kapcsolattartás,
   2. a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás,
   3. a termékekkel kapcsolatos vélemények megismerése.
 4. A BIOGOLD Kft. honlapot üzemeltet (www.biogoldnatur.hu). A honlap sem Cookie-kat, sem egyéb az egyén nyomkövetésére alkalmas technológiát nem használ.
 5. A honlapon a BIOGOLD Kft. elérhetőségei, többek közt e-mail címe (biogoldnatur@gmail.com) is megtalálható. Amennyiben magánszemélyek ezen a BIOGOLD Kft.-t megkeresik, személyes adataikat megadják, ezzel hozzájárulnak adataik kezeléséhez.
 6. A BIOGOLD Kft. adatkezelései során nem történik automatizált döntéshozatal és nem végez profilalkotást, azaz személyes adatok automatizált módon való összekapcsolását és értékelését.

Panasztételi lehetőség:

Amennyiben bármely érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő megsértette az adatvédelmi jogszabályok – így a GDPR – előírásait adatvédelmi képviselőnket a megadott számon elérheti.

Jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál (NAIH).

A NAIH elérhetőségei:

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postafiók cím: 1530 Budapest, Pf.:5
 • Telefon: +36 1 391 1400; Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: www.naih.hu

Az érintettnek joga van más – szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, az érintett azonban a pert a lakóhelye szerinti törvényszék, a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja. Ez utóbbi alkalmazandó, ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is.

Az érintett jogosult bírósági jogorvoslatra akkor is, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatban.

A BIOGOLD Natur Kft. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóját a honlapján közzéteszi, a telephelyén kifüggeszti, szállítólevelein megadja vásárlói számára a tájékoztató elérhetőségét.